UDÁLOSTI ROKU 2005 VE FARNOSTI


 

LEDEN

  1.1. - Slavnost Matky Boží P. Marie, půlnoční mše sv.na Nový rok
  6.1. - Slavnost Zjevení Páně
  8.1. - Tříkrálová sbírka
18.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů
22.1. - Ekumenická bohoslužba, ples křesťanských církví
30.1. - Koncert k roku eucharistie, chrámový sbor z Chuchelné Další dokumentace

ÚNOR

  2.2. - Hromnice - představení prvokomunikantů
  5.2. - Hromniční pouť matek
  9.2. - Popeleční středa
19.2. - postní duchovní obnova
20.2. - udílení svátosti nemocných
27.2. - duchovní obnova pro mládež

BŘEZEN

13.3. - rozloučení s otcem Anastázem Poláškem OFMCap Další dokumentace Další dokumentace
           křížová cesta na Rudu -pro nepřízeň počasí se nekonala
19.3. - Slavnost svatého Josefa
           Diecézní setkání mládeže ve Šternberku Další dokumentace
20.3. - Svatý týden - velikonoční zpověď
26.3. - Velikonoční vigilie Další dokumentace Další dokumentace
27.3. - Velikonoce
28.3. - týden modliteb k Božímu milosrdenství - v kostele Nejsvětější Trojice

DUBEN

  1.4. - 3.4. - pouť účastníků Antiochie Další dokumentace Další dokumentace
  3.4. - Neděle Božího milosrdenství
  4.4. - Patrocinium farního kostela Zvěstování Páně
  9.4. - pouť manželů ve Šternberku Další dokumentace Další dokumentace

KVĚTEN - měsíc P. Marie
Májové pobožnosti, zpívané nešpory

  5.5. - Slavnost Nanebevstoupení Páně
  6.-8.5. - třídenní farní pouť do Rakouska - nakonec se neuskutečnila
  8.5. - pouť v Horní Loděnici - sv.Izidor
14.5. - Svatodušní vigilie Další dokumentace Další dokumentace
15.5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého
            zahájení "Misie 2005" ve Šternberku - olomoucký konvikt Další dokumentace
           Pouť v Dalově - sv.Jan Nepomucký
17.5. - Den modliteb farnosti za seminář
20.5. - z přípravy biřmovanců - dar síly Další dokumentace Další dokumentace
21.5. - žehnání nových varhan v kostelíčku
22.5. - Slavnost Nejsvětější Trojice
            pouť u kostela Nejsvětější Trojice, první svaté přijímání dětí,
           závěr misií, hody
26.5. - Slavnost Těla a Krve Páně
31.5. - pouť do Lipiny - Navštívení P.Marie

ČERVEN

  3.6. - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
            obnova zasvěcení rodin
  5.6. - farní pouť na Svatý Kopeček
12.6. - Biřmování Další dokumentace Další dokumentace
            odpoledne Dětský den ve Lhotě
18.6. - jáhenské svěcení v Olomouci
25.6. - kněžské svěcení v Olomouci
29.6. - Slavnost apoštolů Petra a Pavla

ČERVENEC

  5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
            Národní pouť na Velehradě
24.7. - pouť v Mladějovicích
28.7. - adorační den farnosti Šternberk

SRPEN

  7.8. - pouť v Těšíkově - sv. Vavřinec
15.8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - pouť u kapličky
27.8. - farní pouť na Sv. Hostýn

ZÁŘÍ

  1.9. - Mše sv. na zahájení školního roku
11.9. - pouť na Kalvárii v Mladějovicích Další dokumentace Další dokumentace
15.9. - pouť do Jívové k P. Marii Bolestné
17.9. - pouť děkanátu za povolání a rodiny
28.9. - Slavnost sv. Václava

ŘÍJEN - měsíc svatého růžence

  8.10. - 5.výročí zasvěcení P.Marii
23.10. - Misijní neděle, adorace, sbírka na misie
29.10. - podzimní pouť mužů Další dokumentace
30.10. - Růžencová slavnost

LISTOPAD

  1.11. - Slavnost Všech svatých - pouť v Babicích
  6.11. - modlitby za zemřelé na hřbitově
13.11. - pouť v Domašově - sv. Martin
17.11. - Slavnost Posvěcení farního kostela Další dokumentace Další dokumentace
27.11. – Advent

PROSINEC

  3.12. - Adventní duchovní obnova Další dokumentace Další dokumentace
  8.12. - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu
18.12. - předvánoční svátost smíření
25.12. - Slavnost Narození Páně

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.