ZPĚT

FILIÁLNÍ KOSTELY A KAPLE ŠTERNBERSKÉ FARNOSTI

 

kostel Očišťování Panny Marie (nazývaný též Nejsvětější Trojice) 

Kostel Nejsvětější Trojice     Historicky nejstarším kostelem na území města je dnešní filiální kostel Očišťování Panny Marie na Olomoucké ulici. Původně se jednalo o nevelký kostelík, u kterého se pravděpodobně již ve 13. století nacházelo osídlení. V roce 1339 byl Štěpánem ze Šternberka u kostela založen městský špitál, jehož budova byla definitivně zbořena až počátkem 20. století. V polovině 18. století byl poměrně nevzhledný gotický kostelík přestavěn a na severní straně presbytáře byla zbudována sakristie. Na konci 18. století se podařilo kostel uchránit před zrušením, ovšem bylo nutné interiér znovu vybavit. Dodnes se zde nachází oltářní obraz Nejsvětější Trojice od Jana Kryštofa Handkeho z roku 1735, přenesený sem ze zbořeného kostela Nejsvětější Trojice, který stával v místech dnešní budovy gymnázia. Kostel si označení svého původního zasvěcení udržel až do poloviny 20. století, avšak vlivem umístění hlavního oltářního obrazu se postupně vžil název Nejsvětější Trojice.

 

kaple sv. Anežky České

Kaple svaté Anežky České

Naopak stavebně nejmladším liturgickým prostorem, vzniklým v polovině 90. let 20. století je kaple sv. Anežky České v areálu kláštera sester klarisek-kapucínek na Opavské ulici. Moderně navržená kaple, dbající na důsledné oddělení a zároveň určité skloubení prostoru pro řeholnice a lid, je postavena podle projektu ing. arch. Tomáše Černouška a ing. Františka Zajíčka. Celý prostor kaple dále oživují vitráže olomouckého akademického malíře Jana Jemelky.

vitráž "Bratr Slunce" vitráž "Sestra Luna"

 

kaple sv. Vincence z Pauly

kaple svatého Vincence z Paula

V roce 1994 byly obnoveny bohoslužby v kapli sv. Vincence z Pauly v Ústavu sociální péče - Vincentinum na ulici Sadová. Kaple, jejíž interiér byl rekonstruován v roce 1996 podle návrhu ing. arch. Tomáše Černouška, byla postavena jako integrální součást filiálního domu sester Neposkvrněného početí panny Marie v letech 1906-1908 a původně nesla zasvěcení Zvěstování Panny Marie. Společenství sester, které ve Šternberku působilo od roku 1850, bylo spojeno s mateřským řádovým domem v Moravské Třebové. Když po druhé světové válce sestry odešly působit do severočeského Filipova, byl do budovy umístěn ústav Vincentinum z Prahy-Břevnova včetně pobočky ve Smečně.

 

kaple sv. Leopolda Mandiče

zpovědník Leopold Mandič OFMCap Určitou pozornost si též zaslouží kaple sv. Leopolda Mandiče, která byla na konci 80. let 20. století nově zbudována v prostorách bývalé kanonie, bezprostředně sousedících s farním kostelem. Na její výzdobě se podílel velehradský akademický sochař Otmar Oliva, který pro kapli mimo jiné vytvořil sochu chorvatského světce, zpovědníka Leopolda Mandiče OFM Cap.

 

 

kostel Všech svatých v Babicích

kostel Všech svatých v Babicích Pod duchovní správu šternberské farnosti patří rovněž filiální kostel Všech svatých v Babicích. Jedná se o nevelký kostel postavený šternberskými řeholními kanovníky na počátku 18. století. V této obci se původně také vedle kostela nacházel hospodářský dvůr šternberské kanonie, jehož pozůstatky jsou stále ještě patrné. V dnes již neexistující kapli nedaleko kostela byla v 50. letech 20. století nalezena gotická opuková socha usmívající se madony s dítětem z konce 14. století, známá dnes jako tzv. Šternberská madona.

kostel sv. Martina v Domašově u Šternberka

kostel svatého Martina v Domašově u Šternberka

K okolním filiálním kostelům patří též donedávna farní kostel sv. Martina v obci Domašov u Šternberka. Nevelký barokní kostel z poloviny 18. století se stal farním v roce 1858. Avšak již v roce 1782 zde bylo zřízeno lokální kaplanství spravované šternberskými řeholními kanovníky. V současnosti se zde koná každý rok poutní mše svatá na svátek sv. Martina.

 

kostel sv. Vavřince v Těšíkově

kostel svatého Vavřince v Těšíkově

Z počátku 19. století pochází stavba nevelkého filiálního kostela sv. Vavřince v obci Těšíkov, kde již od roku 1705 stávala kaple spravovaná šternberskými duchovními. V souvislosti s patrociniem kostela je ve zvyku konat zde mši svatou vždy v srpnu na svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

 

    Dále jsou ze Šternberka spravovány kaple v obcích Chabičov, Dolní Žleb, Hlásnice, Lipina, Lužice.

Kaple sv. Jiří v obci Hlásnice Kaple sv. Floriána v obci Chabičov

kaple Navštívení Panny Marie v obci Lipina
Vždy 31. května se ke kapli koná poutní procesí šternberské farnosti a slaví se zde mše svatá.

 


OKOLNÍ FARNOSTI V RÁMCI ŠTERNBERSKÉ DUCHOVNÍ SPRÁVY

 

kostel sv.Isidora - rolníka v Horní Loděnici

kostel sv.Isidora - rolníka

K okolním farním kostelům, které jsou spravovány duchovní správou ze Šternberka, patří kostel sv. Isidora - rolníka v obci Horní Loděnice postavený v poslední čtvrtině 19. století. Pravidelně se zde slaví mše svatá s nedělní platností každou sobotu v 17:30 hodin. K farnímu kostelu přináleží kaple v obcích Dalov, Horní Žleb a Krahulčí, které jsou dnes již víceméně rekreačními oblastmi.

kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Dalov
Pravidelné bohoslužby: duben - listopad, středa v 15:00 hod.

 

kostel sv. Maří Magdaleny v Mladějovicích

kostel sv. Maří Magdaleny v MladějovicíchDalším z farních kostelů spravovaným ze Šternberka je kostel sv. Maří Magdaleny v Mladějovicích - vysvěcený v roce 1791. Nedělní bohoslužby jsou zde pravidelně vždy v 11:00 hodin. Nedaleko kostela se na mírném návrší nachází kalvárie - soubor jednoduchých zděných kaplí křížové cesty, kde se stalo zvykem konat bohoslužbu vždy 14. září na svátek Povýšení svatého kříže. K farnosti náleží též kaple v obci Komárov.

Kalvárie - křížová cesta Kalvárie - křížová cesta Kalvárie - křížová cesta

Filip Hradil


ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.