ZPĚT

 

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině:
  "Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství. "

Papež Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou. Svátek Božího milosrdenství se bude slavit vždy první neděli po Velikonocích. Tento svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi.
Sám Pán Ježíš o něm říká:

"Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství;celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum ani lidský ani andělský za celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.

 

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se tento svátek slaví první neděli po Velikonocích, což vyjadřuje těsnou souvislost tohoto svátku s tajemstvím Vykoupení. Přípravou na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství.

Ježíš řekl sestře Faustyně:
"Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni Mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení, i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, zvláště v hodině smrti,"
"Každého dne přivedeš do Mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do moře Mého milosrdenství. A Já všechny tyto duše uvedu do domu Svého Otce… Každý den budeš prosit Mého Otce o milosti pro tyto duše pro Mé bolestné utrpení."

 

 

Hodina Božího milosrdenství

V říjnu 1936 v Krakově doporučil Pán Ježíš uctívat hodinu své smrti:
"Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky. Vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu - milosrdenství zvítězilo nad spravedlností. Dcero má, snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik. Žádám o úctu k mému milosrdenství od všech tvorů, ale od tebe především, neboť tobě jsem nejhlouběji dal to tajemství poznat. O třetí hodině yprošuj mé milosrdenství zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umíráni. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení..."

 

Obraz milosrdného Ježíše (Obraz Božího milosrdenství)

Jeho podoba byla zjevena ve vizi, kterou měla sestra Faustina 22. února 1931 v cele Plockého kláštera. Pro tento obraz Krista jsou charakteristické dva paprsky. Světlý paprsek představuje vodu, která omilostňuje duše, červený paprsek znamená krev, která je životem duše. Pán Ježíš sestře Faustině řekl:
"Slibuji, že duše, která bude tento obraz ctít, nezahyne. Já sám ji budu chránit jako svou chválu."

 

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.