ZPĚT

Archiepiscopus Joannes in pago Teuto Lodenicii
in festo sancti Isidorii Hispanensis 10.V. MMVI

Farnost Horní Loděnice, která leží na hranici olomoucké arcidiecéze se sousední diecézí ostravsko-opavskou, je spravována z farnosti Šternberk. Nedělní bohoslužby, která bývá v sobotu v 17:30, se účastní průměrně dvacet až dvacet pět věřících. I přes tak nízký počet se věřící pečlivě starají o svůj kostel svatého Isidora. Rodina Polcrova již v druhé generaci zajišťuje kostelnickou službu, varhaní doprovod a ministranta. Dalším ministrantem je sedmiletý František Koryťák. Pro uspořádání poutní slavnosti patrona farního kostela sv. Isidora dne 10.května 2006, je všechno připraveno.


Sv. Isidor z Madridu, patron farního kostela v Horní Loděnici

Narodil se kolem r. 1070 v Madridu, pracoval jako rolník. Pole vzkvétala pod jeho rukou. To vzbuzovalo závist a byl pomlouván, že zanedbává práci na poli tím, že denně chodí do kostela. Legenda praví, že když navštěvoval kostel, místo něj orali andělé. Byl pokorný, vědomý si svých povinností, neoplýval vzděláním o to více však dobrotou srdce. Zemřel 15. května 1130. Je patronem rolníků, dobré úrody a proti suchu. Jeho svátek se slaví obvykle 10. května, někde až 15.května.

interiér kostela
Slavnostně vyzdobený kostel přivítá hlavního celebranta, kterým je poprvé v dějinách této farnosti olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner
příjezd arcibiskupa
Otec arcibiskup po příjezdu v rozhovoru s farníky a s duchovním správcem
přivítání farníky
Přivítání otce arcibiskupa zástupcem farníků p. Polcrem.
přivítání panem starostou
Přivítání otce arcibiskupa starostou obce.
čtení Božího slova
Boží slovo čte paní Koryťáková.
mše svatá
Při slavnostní bohoslužbě asistovali i ministranti ze Šternberka, aby posílili místní dvoučlenný sbor vždy věrných ministrantů
boží lid
Účast věřících na pontifikální mši svaté byla přímo úměrná zdejším poměrům. Kromě pravidelných účastníků bohoslužeb přišli i ti, kteří do kostela zavítají jenom občas. Neměli jsme v úmyslu kvůli přítomnosti otce arcibiskupa svážet věřící z okolí, aby se zaplnil kostel. I přesto nás zde bylo třikrát více, než obvykle.
s ministranty
Společné foto historické události. Po skončení poutní bohoslužby se na schodech kostela vyfotografoval otec arcibiskup s koncelebranty a ministranty. Zleva: ministranti David Augustýnek, Tomáš Bajer, Lukáš Polcr, sekretář arcibiskupa P.Petr Gatnar, otec arcibiskup Jan, P.Oldřich Máša - farář ze sousední farnosti Moravský Beroun, ministrant Antonín Gerža, místní duchovní správce P. Josef Červenka a vepředu malý ministrant František Koryťák.
po mši svaté - poutní koláčky
Místní farnice napekly koláče, které se po mši svaté rozdávaly před kostelem
po mši svaté
Farníci po mši svaté v družném rozhovoru.
u Polcrů
Rozjásané tváře účastníků poutního agapé před domem kostelníka pana Polcra.
Nechť 10. květen 2006 je zapsán v srdcích věřících Horní Loděnice jako živá vzpomínka na poutní slavnost patrona zdejší farnosti za účasti olomouckého arcibiskupa.
Svatý Isidore, oroduj za nás.
ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.