ZPĚT

Šternberk přivítal v sobotu 19.března 2005 stovky mladých věřících z celé arcidiecéze. Tak jako v uplynulé roky i letos se setkali mladí věřící olomoucké arcidiecéze se svým arcibiskupem a prožili spolu oslavu XX. Světového dne mládeže. Mottem XX. Světového dne mládeže, vyhlášeného papežem Janem Pavlem II. je citát z Matoušova evangelia "Přišli jsme se mu poklonit." (Mt 2,2)

Pro mladé byl od 9,30 připraven bohatý program, jehož součástí byla katecheze otce arcibiskupa Jana Graubnera. Poté si mladí lidé vybrali z několika skupin, jejichž tématy mimo jiné bylo evangelizace a misie, problematika známosti, hledání životní cesty, problémy se zpovědí či s prožíváním mše svaté. Dále zde byla nabídka adorace pod vedením Komunity blahoslavenství z Dolan a také možnost svátosti smíření, kterou mladí lidé hojně využili. Vyvrcholením setkání bylo v 14,15 hod. společné slavení mše svaté. Zúčastnilo se na 800 mladých lidí z celé arcidiecéze.

Kde se vzala myšlenka Světových dnů mládeže? Když papež 22. května 1983 pozval mladé lidi na setkání na Květnou sobotu 1984, na mnoha stranách zavládlo velké zděšení. Někteří předpovídali, že se setkání změní ve fiasko. Mnozí si mysleli, že mladí vůbec nepřijdou. Jak se ale blížily dny setkání, bylo jasné, že do Říma míří na 300 000 mladých poutníků. Tento fakt všechny, snad kromě papeže, naprosto překvapil. Vždyť bylo mnoho důvodů myslet si, že mladí lidé o církev nestojí a že je papež není schopen oslovit. Tak velký počet mladých poutníků vyvolal opravdovou senzaci. Šlo o záblesk něčeho nového, svět byl překvapený, že církev mladé lidi oslovuje a že mladí papežovi naslouchají.

Již během tohoto setkání mládeže v Římě v roce 1984 začala v Janu Pavlu II. dozrávat myšlenka Světových dnů mládeže. Večer po skončení vigilie řekl členům přípravného výboru setkání: "Byla to dobrá myšlenka, je třeba pokračovat." A jak prohlásil, tak také udělal. Když byl rok 1985 v OSN vyhlášen Rokem mládeže, bylo rozhodnuto. Jan Pavel II. pozval mladé, aby se u příležitosti tohoto roku v Římě opět setkali. Byl to rozhodující impulz pro svolávání Světových dnů mládeže, zlomový okamžik pro novodobou pastoraci mládeže v církvi. Papežův zájem o to, aby se v církvi věnovala nová pozornost mladým lidem, vysvítá i z toho, že poslal biskupům celého světa krátký dopis, v němž je vyzval ke konkrétním činům. "Mezinárodní rok mládeže je pro nás příležitostí představit mladým Krista a zároveň jim ukázat místo, které v církvi mají."

Je to tedy rok 1985, kdy papež vyhlašuje, že Květná neděle se v katolické církvi stává dnem mládeže. Proč papež vybral právě tento den, sám vícekrát vysvětloval. Především v této volbě vidí pokračování biblických událostí. Při slavném vstupu Ježíše do Jeruzaléma se konal první den mládeže, když, jak čteme v Bibli, děti mávaly olivovými ratolestmi a volaly: Hosana na výsostech! Na jejich místě dnes stojí mladí lidé různých jazyků a ras. Všichni chtějí doprovázet Krista.

Spolu s vyhlášením Světového dne mládeže Jan Pavel II. vybízí biskupy, aby se v ten den scházeli s mladými lidmi své diecéze. A mladí lidé tuto papežovu lásku cítí. Od roku 1985 uplynula řada let a světová setkání mládeže a pravidelná poselství papeže mládeži se stala samozřejmostí. Světové dny mládeže proměnily církev a staly se významnými pro evangelizaci světa. Dnes můžeme hovořit o nové generaci mladých lidí v církvi, o "papežově generaci".

V naší zemi se podobná setkání mládeže v éře komunismu nemohla uskutečnit v plném rozsahu. I když se mladí věřící lidé setkávali, vždy bylo jejich setkání ilegální a velikost skupiny z praktických důvodů malá. Situace se změnila až po roce 1989 a na světové setkání mládeže s papežem v polské Čenstochové v roce 1991 přijelo 8.000 mladých z Československa.

Setkání s biskupy, se v naší arcidiecézi konalo poprvé až v roce 1998. Z praktických důvodů v sobotu před Květnou nedělí. Od té doby platí pravidlo, že jednou za dva roky je setkání s biskupem na některém místě arcidiecézi a mezi tím se mladí scházejí v děkanátech, kde je pak biskup navštěvuje. Letošní setkání ve Šternberku je v pořadí již pátým setkáním mladých lidí s otcem arcibiskupem.

Mimo tato setkání před Květnou nedělí bývají i vícedenní setkání mládeže na diecézní nebo národní úrovni. Pro naši diecézi proběhlo setkání v roce 1992 na Velehradě, 1995 na Sv. Hostýně, 1997 opět na Velehradě a 2004 ve Strážnici. Národní setkání se uskutečnilo v roce 1993 na Velehradě, 1999 na Sv. Hoře u Příbrami a v roce 2002 ve Žďáru nad Sázavou. Je vhodné připomenout jedinečná a neopakovatelná setkání naší mládeže s papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvách České republiky a to v roce 1995 na Sv. Kopečku u Olomouce a v roce 1997 v Hradci Králové.

Všechna tato setkání jsou jedinečnou možností načerpání a prohloubení víry, ujasnění si svých názorů a postojů,navázání nových přátelství a také prožitím společenství církve s ostatními mladými a biskupem.

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.