ZPĚT

V pátek 20.5.2005 se konala další část liturgie Darů Ducha svatého


Přijímání daru síly
Během přípravy na biřmování jsou jednotlivým biřmovancům udíleny Dary Ducha Svatého. Při liturgii se za ně modlí celá farnost a jejich kmotři.


Síla je Božský dar, který nás činí pevnými ve víře, dává nám sílu odporovat zlu a odvahu slovy i skutky svědčit o ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Kristu. Přijměme mezi nás "kříž" nesený v procesí: je znamením, kterým Bůh zjevil v Kristu plnou účast na naší slabosti, ale je i znamením nesmírné moci, která přichází z výsosti. Slavení začíná zpěvem, který provází procesí s křížem, procesí může být i v tichu.


Modleme se
Otče, v kříži svého Syna, jsi zjevil nepřemožitelnou moc své lásky, posilni a upevni naše srdce, aby oživené Duchem svatým odvážně bojovala proti útokům zla. Skrze Krista našeho Pána.Celebrant vyzval biřmovance, aby objali a políbili kříž, pramen síly, který vše obnovuje. Mezitím se zpíval žalm.

2005-05-20 2005-05-20 2005-05-20 2005-05-20
2005-05-20 2005-05-20 2005-05-20 2005-05-20
2005-05-20 2005-05-20    
       
ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.